Mcc Ayd?nlatma Tasar?m Ve Dan??manl?k

MCC Ayd?nlatma Tasar?m Dan??manl?k; proje ve dan??manl?k hizmeti vermek için 2009 y?l?nda kurulmu?tur.

Ayd?nlatma projelerinde, mimari konsept ve tasar?mla bütünle?en ayd?nlatma tasar?mlar?n?, “marka ba??ms?zl?k” esas?yla gerçekle?tirmektedir.

?ç ayd?nlatma, d?? ve cephe ayd?nlatma, peyzaj ayd?nlatma konular?nda hizmet verdi?i gibi markalar için konsept ayd?nlatma tasar?m? çal??malar? da yaparak kurumsal kimlik olu?turulmas?na da katk? sa?lamaktad?r.

Faaliyet alanlar?m?z

  • Ayd?nlatma programlar? ile ayd?nlatma proje çözümü,
  • Mühendislik birikimi ile ayd?nlatman?n ölçülebilir ve hesaplanabilir yönüne de önem vererek insan sa?l??? bak?m?ndan maksimum mekan kalitesinin sa?land???, enerji verimlili?i de göz önünde bulundurularak sistemlerin olu?turulmas?
  • Tasar?m? yap?lan mekanlar için üç boyutlu görsel çal??malar?n yap?lmas?, Görsel çal??malarla gerçe?e en yak?n yakla??mlar?n ç?kart?lmas?
  • Mekana uygun ürün tasar?mlar?, Gerekli görüldü?ü taktirde mekan için ürün tasarlanmas?
  • Ürün spesifikasyonlar?n?n haz?rlanmas?, ?antiyeye yol gösterecek ürün bilgi föylerinin haz?rlanmas?
  • Ayd?nlatma uygulama projelerinin haz?rlanmas?,
  • Ayd?nlatma dan??manl???,Tasar?m?n uygulanmas? s?ras?nda teknik ekibe yön vermek, malzeme seçim ve sat?nalma a?amas?na liderlik yapmak.

Referanslar?m?z için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Sektör: ?n?aat
Kat: 1 Ofis: 49
Telefon: +90 (216) 672 1145
Web Sitesi: Mcc Ayd?nlatma Tasar?m Ve Dan??manl?k