Lider Faktoring

Lider Faktoring Türkiye faktoring sektörünün ilk kat?l?mc?lar?ndand?r.

Lider Faktoring A.?. (“Lider Faktoring”) faaliyetlerinin tamam?n? Türkiye’de sürdüren bir faktoring ?irketidir. Lider Faktoring, ülkemizde faktoring sektörünün ?irketle?meye ba?lad??? bir süreçte, 1992 y?l?nda kurulmu?tur. 2008 y?l?nda uluslararas? bankac?l?k grubu olan Credit Suisse hisse alarak Lider Faktoring’e ortak olmu?tur.

Banka i?tiraki de?il, ama ortaklar? aras?nda dünya devi bulunmakta

Lider Faktoring, Türk faktoring sektöründe ço?unluk pay? bir bankaya ait olmayan, ancak ortaklar? aras?nda bir bankac?l?k grubu bulunan tek hizmet sa?lay?c? olarak dikkat çekmektedir.

Lider Faktoring, büyümesine paralel olarak sermaye ve ortakl?k yap?s?n? güçlendirmi?, bu süreçte dünyan?n önde gelen bankac?l?k gruplar?ndan Credit Suisse ile stratejik i?birli?ine gitmi?tir. Lider Faktoring’in %9,90 oran?ndaki hissesi, 2008 y?l?nda Credit Suisse Investments (Nederland) BV taraf?ndan sat?n al?nm??t?r.

??lem hacimleri aç?s?ndan hep ilk s?ralarda

Lider Faktoring, 2009 y?l?ndan bu yana yurt içi i?lem hacmi1 aç?s?ndan, tüm faktoring ?irketleri aras?nda ilk s?ralarda yer almaktad?r. ?irket ayn? zamanda 1 milyar TL üzerinde i?lem gerçekle?tiren ilk banka d??? ba??ms?z faktoring hizmet sa?lay?c?s?d?r.

Halka aç?k, paylar? Borsa ?stanbul’da i?lem gören faktoring ?irketi

Lider Faktoring’in %15’ine tekabül eden paylar? 2014 y?l?nda halka arz edilmi? olup, 19/06/2014 tarihinde Borsa ?stanbul (BIST) – ?kinci Ulusal Pazar’da i?lem görmeye ba?lam??t?r. Lider Faktoring Borsa ?stanbul’da paylar? i?lem gören üçüncü faktoring ?irketi olmu?tur.

Sektör: Finans
Kat: 5 Ofis: 122
Telefon: +90 (216) 306 4110
Fax: +90 (216) 306 4210
Web Sitesi: Lider Faktoring